AIDS (HIV): Các xét nghiệm chẩn đoán

Tùy chọn chẩn đoán thiết bị y tế - tùy thuộc vào kết quả của lịch sử, kiểm tra thể chất, chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, và bắt buộc chẩn đoán thiết bị y tế - để làm rõ chẩn đoán phân biệt.