Gãy mắt cá chân - Bài tập 2

Giai đoạn ổn định tải. Đứng từ giá đỡ ổn định bằng hai chân trong giá đỡ một chân. Giữ giá trị với bàn chân bị ảnh hưởng trong 2-5 giây và sau đó nghỉ khoảng 15 giây.

Tiếp theo là 10 lần vượt qua. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.