ERCP: Định nghĩa, lý do và quy trình

ERCP là gì? ERCP là một cuộc kiểm tra X quang trong đó bác sĩ có thể theo dõi các khoang của ống mật, túi mật (tiếng Hy Lạp cholé = mật) và các ống dẫn của tuyến tụy (tiếng Hy Lạp pán = tất cả, kréas = thịt) trở về nguồn gốc của chúng theo hướng bình thường của dòng chảy (ngược dòng) và đánh giá chúng. Làm … ERCP: Định nghĩa, lý do và quy trình