Giá trị bình thường và phạm vi tham chiếu

Giá trị bình thường và phạm vi tham chiếu có ý nghĩa gì Để phát hiện bệnh hoặc theo dõi tiến triển của bệnh, bác sĩ có thể đo các giá trị được xác định trong máu hoặc các chất dịch cơ thể khác hoặc trong các mẫu mô trong phòng thí nghiệm. Để hướng dẫn những giá trị nào có thể dễ thấy, phòng thí nghiệm sẽ đưa ra các giá trị bình thường hoặc phạm vi tham chiếu. … Giá trị bình thường và phạm vi tham chiếu