MRI (Chất tương phản): Lợi ích và Rủi ro

Khi nào cần dùng chất tương phản MRI? Chụp MRI không có chất cản quang phần lớn không có rủi ro nhưng không đủ cho tất cả các câu hỏi. Bất cứ khi nào mô nghi vấn được thể hiện bằng các sắc thái xám tương tự, việc sử dụng chất tương phản là có ý nghĩa. Đây là trường hợp, ví dụ, khi kiểm tra các ổ nghi ngờ ở lá lách, tuyến tụy hoặc … MRI (Chất tương phản): Lợi ích và Rủi ro