Giấy báo ốm điện tử (eAU)

Thủ tục thông báo mới có thay đổi gì đối với bạn? Đối với những người được bảo hiểm, việc cấp giấy chứng nhận mất năng lực lao động (eAU) điện tử không thay đổi nhiều – thủ tục cơ bản để báo cáo ốm đau vẫn giữ nguyên. Trong trường hợp bị bệnh phải khai báo bệnh với người sử dụng lao động và xuất trình giấy chứng nhận mất năng lực lao động… Giấy báo ốm điện tử (eAU)