Agomelatine

Sản phẩm Agomelatine được bán trên thị trường dưới dạng viên nén bao phim (Valdoxan, thuốc gốc). Nó đã được phê duyệt ở EU vào năm 2009 và ở nhiều quốc gia vào năm 2010. Cấu trúc và tính chất Agomelatine (C15H17NO2, Mr = 243.30 g / mol) tồn tại ở dạng bột màu trắng thực tế không hòa tan trong nước. Nó là một chất tương tự naphthalene của epiphyseal… Agomelatine