adefovir

Sản phẩm Adefovir được bán trên thị trường ở dạng viên nén (Hepsera). Nó đã được chấp thuận ở Hoa Kỳ từ năm 2002, ở EU từ năm 2003, và ở nhiều quốc gia từ năm 2004. Nó thực sự được phát triển ban đầu để điều trị nhiễm HIV, nhưng không được chấp thuận cho mục đích đó. Cấu trúc và đặc tính Adefovir có trong thuốc… adefovir