Fexofenadine: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Fexofenadine hoạt động như thế nào Fexofenadine hoạt động như một chất ức chế chọn lọc các vị trí gắn kết của chất truyền tin histamine của cơ thể - cái gọi là thụ thể histamine H1. Bằng cách này, hoạt chất sẽ ngăn ngừa phản ứng dị ứng. Chất truyền tin histamine có nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể. Ví dụ, nó đóng vai trò là người đưa tin giữa các dây thần kinh… Fexofenadine: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ