Angiotensin 2 Hành động

Là một phần của cái gọi là hệ thống renin-angiotensin-aldosterone (RAAS), angiotensin 2 có ảnh hưởng đáng kể đến việc duy trì nhiều quá trình trong cơ thể. Angiotensin 2 là một loại hormone do cơ thể tự sản xuất và thuộc nhóm hormone peptide (proteohormone). Tất cả các hormone peptide đều có điểm chung là chúng được cấu tạo từ những cá thể nhỏ… Angiotensin 2 Hành động