Dị vật trong mũi: Phải làm sao?

Tổng quan ngắn gọn Phải làm gì nếu có dị vật trong mũi? Bịt chặt lỗ mũi đã được thông tắc và yêu cầu người bị ảnh hưởng khịt mũi thật mạnh. Dị vật trong mũi – nguy cơ: ví dụ chảy máu cam, hạn chế thở mũi, tiết dịch, cặn muối khoáng xung quanh dị vật mắc kẹt trong mũi mà không được chú ý… Dị vật trong mũi: Phải làm sao?