Rautek Grip: Cách thức hoạt động của biện pháp sơ cứu

Tổng quan ngắn gọn Tay nắm cứu hộ (tay nắm băm) là gì? Là biện pháp sơ cứu dùng để di chuyển người bất động ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc từ ngồi sang nằm. Được đặt theo tên người phát minh ra nó, huấn luyện viên Jiu-Jitsu người Áo Franz Rautek (1902-1989). Đây là cách hoạt động của việc giữ người cứu hộ: Nâng đầu và vai nạn nhân ra khỏi… Rautek Grip: Cách thức hoạt động của biện pháp sơ cứu