Hơi thở: Quá trình và chức năng

Hô hấp là gì? Hô hấp là quá trình quan trọng trong đó oxy được hấp thụ từ không khí (hô hấp bên ngoài) và vận chuyển đến tất cả các tế bào cơ thể, nơi nó được sử dụng để tạo ra năng lượng (hô hấp bên trong). Điều này tạo ra nước và carbon dioxide. Loại thứ hai được thải vào không khí để thở ra trong phổi và do đó được loại bỏ … Hơi thở: Quá trình và chức năng