Nhiễm sắc thể X – Cấu trúc và chức năng

Nhiễm sắc thể X là gì? Nhiễm sắc thể X là một trong hai nhiễm sắc thể giới tính (gonosome). Con cái có hai nhiễm sắc thể X (XX), con đực có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y (XY). Nhiễm sắc thể X lớn hơn nhiễm sắc thể Y. Giống như tất cả các nhiễm sắc thể, nó bao gồm axit deoxyribonucleic (DNA) và các protein đặc biệt. ADN… Nhiễm sắc thể X – Cấu trúc và chức năng