Tăng tiểu cầu: Ý nghĩa của nó

Tăng tiểu cầu là gì? Trong bệnh tăng tiểu cầu, số lượng tiểu cầu tăng lên bất thường. Thông thường, giá trị của chúng ở người lớn là từ 150,000 đến 400,000 trên microliter (µl) máu. Nếu giá trị đo được cao hơn thì có hiện tượng tăng tiểu cầu. Tuy nhiên, chỉ có số lượng tiểu cầu trên 600,000/microlit máu mới có ý nghĩa lâm sàng. Đôi khi giá trị hơn… Tăng tiểu cầu: Ý nghĩa của nó