Chăm sóc cuối đời – Ở đó cho đến cuối đời

Chăm sóc cuối đời là từ mà nhiều người không thể hoặc không muốn nghĩ tới một cách chi tiết. Cái chết và cái chết là những chủ đề mà họ thích đẩy xa hơn. Điều ngược lại cũng đúng với những người chăm sóc cuối đời: họ đối mặt với cái chết một cách có ý thức và đồng hành cùng những người sắp chết trong giai đoạn cuối của cuộc đời họ. Đơn giản chỉ là “ở đó” vì… Chăm sóc cuối đời – Ở đó cho đến cuối đời