Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế là gì?

Khi nào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế được tuyên bố? Theo WHO, điều kiện tiên quyết cho tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế – Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) – là một “sự kiện bất thường” trong đó một căn bệnh có nguy cơ lây lan qua biên giới quốc gia và do đó trở thành mối đe dọa sức khỏe đối với các quốc gia khác. được phân loại… Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế là gì?