Ống thông cổng: Khi nào nó được sử dụng?

Ống thông cổng là gì? Một ống thông cổng bao gồm một buồng, đóng vai trò là nơi chứa dịch truyền và một ống nhựa mỏng nối với nó. Nó được đưa vào một mạch máu lớn và kéo dài đến ngay trước tâm nhĩ phải của tim. Buồng nằm được bảo vệ dưới da … Ống thông cổng: Khi nào nó được sử dụng?