Trị liệu Hành vi: Hình thức, Lý do và Quy trình

Liệu pháp hành vi là gì? Liệu pháp hành vi được phát triển như một phong trào phản đối phân tâm học. Nó xuất hiện từ trường phái được gọi là chủ nghĩa hành vi, vốn đã định hình nên tâm lý học trong thế kỷ 20. Trong khi phân tâm học của Freud tập trung chủ yếu vào việc giải thích các xung đột vô thức thì chủ nghĩa hành vi lại tập trung vào hành vi có thể quan sát được. Mục đích là để kiểm tra hành vi của con người một cách khách quan. Điều hòa cổ điển Các thí nghiệm của… Trị liệu Hành vi: Hình thức, Lý do và Quy trình