Ợ chua (Pyrosis): Kiểm tra và chẩn đoán

Các thông số phòng thí nghiệm bậc 2 - tùy thuộc vào kết quả của lịch sử, kiểm tra thể chất, v.v. - để làm rõ chẩn đoán phân biệt