Người ủng hộ bệnh nhân

Sự giúp đỡ không quan liêu

Nhiệm vụ của những người ủng hộ bệnh nhân rất đa dạng:

  • Ví dụ, họ nhận được lời khen ngợi và phàn nàn từ bệnh nhân,
  • trả lời các câu hỏi (ví dụ: liên quan đến quyền của bệnh nhân) và
  • cố gắng hòa giải giữa bệnh nhân và nhân viên bệnh viện khi có vấn đề phát sinh.
  • Bệnh nhân cũng có thể đưa ra những gợi ý và đề xuất cải tiến cho người ủng hộ bệnh nhân. Sau đó, người ủng hộ bệnh nhân sẽ chuyển tiếp chúng đến các bộ phận liên quan.

Bảo mật

Khả Năng Tiếp Cận