Đa kinh: Triệu chứng, Khiếu nại, Dấu hiệu

Các triệu chứng và phàn nàn sau đây có thể cho thấy đa kinh:

Triệu chứng hàng đầu

  • Đa kinh - khoảng thời gian giữa các lần ra máu ít hơn 25 ngày, do đó, chảy máu xảy ra quá thường xuyên