Tụ máu dưới màng cứng: Các xét nghiệm chẩn đoán

bắt buộc chẩn đoán thiết bị y tế.