Tụ máu dưới màng cứng: Kiểm tra và chẩn đoán

Các thông số phòng thí nghiệm của bậc 1 - các xét nghiệm bắt buộc trong phòng thí nghiệm.

  • Công thức máu nhỏ [thiếu máu do xuất huyết nội sọ]
  • Các thông số viêm - CRP (protein phản ứng C) hoặc ESR (tốc độ lắng hồng cầu).
  • Các thông số đông máu - thời gian plastin từng phần thrombin được kích hoạt (aPTT), hoạt tính chống yếu tố Xa (aXa), thời gian đông máu ecarin (ECT), INR (Tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế), Giá trị nhanh chóng, thời gian thrombin (TC).

Thông số phòng thí nghiệm bậc 2 - tùy thuộc vào kết quả của lịch sử, kiểm tra thể chất, v.v. - để làm rõ chẩn đoán phân biệt.

  • ethanol (etanol; chất đánh dấu cấp tính rượu lạm dụng).