Tóm tắt | Các bài tập với Theraband

Tổng kết

Các bài tập với theraband có thể được đa dạng rất nhiều và có thể được sử dụng ở mọi nơi. Với dây đeo linh hoạt, nhiều bài tập có thể được thực hiện trên tất cả các bộ phận của cơ thể và sức đề kháng của theraband cho phép tăng.