Tóm tắt | Vật lý trị liệu khi mang bầu?

Tổng kết

Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho phụ nữ có thai làm công việc vật lý trị liệu và sử dụng các tác nhân vật lý trị liệu. Trong trường hợp nghi ngờ, việc sử dụng các biện pháp vật lý trị liệu nên được thảo luận với bác sĩ để tránh gây hại cho trẻ hoặc mang thai. Theo quy luật, nhiều biện pháp điều trị hữu ích để giảm bớt mang thai khiếu nại hoặc để hỗ trợ việc chuẩn bị sinh.

Các biện pháp khắc phục được quy định trong mang thai được bảo hiểm đầy đủ, bao gồm cả đồng thanh toán bởi sức khỏe các công ty bảo hiểm. Việc sử dụng các nhà vật lý trị liệu trong nghề nghiệp của họ khi mang thai được quy định bởi Đạo luật Bảo vệ Thai sản. Việc quy định chi phí mà người sử dụng lao động phải chịu cũng do pháp luật quy định.