Vùng dưới đồi: Chức năng, Giải phẫu, Rối loạn

Vùng dưới đồi là gì? Vùng dưới đồi là một khu vực của gian não. Nó bao gồm các cụm tế bào thần kinh (nhân) đóng vai trò là trạm chuyển mạch cho các con đường dẫn đến và đi từ các phần khác của não: Do ​​đó, vùng dưới đồi nhận thông tin từ vùng đồi thị, hạch hạnh nhân, đồi thị, vân (nhóm hạch nền), vỏ của… Vùng dưới đồi: Chức năng, Giải phẫu, Rối loạn