Cơ co cứng

Tiếng Latinh: Musculus masseter Định nghĩa Cơ nhai (musculus masseter) là cơ nhai của cơ xương và chịu trách nhiệm đóng hàm cùng với cơ thái dương và cơ mộng giữa. Ngoài ra, máy mát xa thúc đẩy dòng chảy của nước bọt bằng cách tạo áp lực lên tuyến nước bọt (Glandula parotis). Cơ sở lịch sử: mặt trước 2/3 của… Cơ co cứng

Cơ cánh trong

Tiếng Latinh: Musculus pterygoideus medialis Định nghĩa Cơ cánh trong (Musculus pterygoideus medialis) là một cơ nhai của cơ xương và cùng với Musculus temporalis và Musculus masseter, nó có nhiệm vụ đóng hàm. Ngoài ra, nó nghiền thức ăn đưa vào bằng cách kéo hàm dưới về phía trước. Cơ sở lịch sử: Hàm dưới… Cơ cánh trong

Cơ cánh ngoài

Tiếng Latinh: Musculus pterygoideus lateralis Tiếng Anh: lateral pterygoid Cơ Hiệp lực: chủ yếu là các cơ trên cơ: Musculus geniohyoideus, Musculus digastricus, Musculus mylohyoideus, Musculus stylohyoideus Đối kháng: Musculus masseter Định nghĩa, Musculus temporalis, Musculus cánh trung gian là cơ hàm. Ngoài ra, nó đẩy hàm dưới theo hướng ngược lại trong quá trình co một bên, dẫn đến… Cơ cánh ngoài