Cơ cánh ngoài

Tiếng Latinh: Musculus pterygoideus lateralis Tiếng Anh: lateral pterygoid Cơ Hiệp lực: chủ yếu là các cơ trên cơ: Musculus geniohyoideus, Musculus digastricus, Musculus mylohyoideus, Musculus stylohyoideus Đối kháng: Musculus masseter Định nghĩa, Musculus temporalis, Musculus cánh trung gian là cơ hàm. Ngoài ra, nó đẩy hàm dưới theo hướng ngược lại trong quá trình co một bên, dẫn đến… Cơ cánh ngoài