Mức độ chăm sóc (Lớp điều dưỡng)

Các cấp độ chăm sóc thay thế các cấp độ chăm sóc Ba cấp độ chăm sóc trước đó đã được thay thế bằng năm cấp độ chăm sóc vào tháng 2017 năm XNUMX. Chúng đưa ra đánh giá chính xác và toàn diện hơn về khả năng và tình trạng suy yếu của bệnh nhân. Tùy thuộc vào mức độ chăm sóc, một người cần chăm sóc sẽ nhận được mức hỗ trợ khác nhau từ bảo hiểm chăm sóc. Bất cứ ai … Mức độ chăm sóc (Lớp điều dưỡng)