Hô hấp của con người

Từ đồng nghĩa phổi, đường thở, trao đổi oxy, viêm phổi, hen phế quản Tiếng Anh: hô hấp Hô hấp của con người có nhiệm vụ hấp thụ oxy để sản xuất năng lượng cho tế bào cơ thể và thải ra không khí đã sử dụng dưới dạng khí cacbonic. Do đó, nhịp thở (tích số của tần số hô hấp / tốc độ hô hấp và độ sâu hít vào) được điều chỉnh theo lượng oxy… Hô hấp của con người