Ribosome

Giới thiệu Ribôxôm là bào quan của tế bào trong bào tương. Chúng phục vụ cho việc xây dựng các protein. Việc xây dựng các protein diễn ra trong các giai đoạn khác nhau trong khuôn khổ của quá trình sinh tổng hợp protein. Một phần của quá trình sinh tổng hợp prôtêin là dịch mã, quá trình dịch mã diễn ra ở các ribôxôm. Tại đây, mRNA được dịch mã thành chuỗi axit amin từ… Ribosome

Các loại ribosome | Ribôxôm

Các dạng ribosome Có hai dạng ribôxôm: Ribosome tự do, nằm rải rác tự do trong tế bào chất Các ribosome liên kết màng của lưới nội chất thô (= rER) Ngược lại với các ribosome có màng của rER, các ribosome tự do nằm rải rác khắp nơi. tế bào chất. Nhiệm vụ của ribosome tự do là sản xuất các protein hòa tan,… Các loại ribosome | Ribôxôm

Chức năng của nhân tế bào

Giới thiệu chung Nhân tế bào là bào quan lớn nhất của tế bào nhân thực và nằm trong tế bào chất, ngăn cách nhau bằng màng kép (bao nhân). Là vật mang thông tin di truyền, nhân tế bào chứa thông tin di truyền dưới dạng nhiễm sắc thể (sợi DNA) và do đó đóng một vai trò thiết yếu trong di truyền. Hầu hết các tế bào động vật có vú… Chức năng của nhân tế bào

Phiên âm: Chức năng, Nhiệm vụ, Vai trò & Bệnh tật

Trong sinh học, quá trình phiên mã liên quan đến việc sao chép một đoạn của sợi DNA thành sợi RNA thông tin (mRNA). Sau đó mRNA chứa trình tự cơ sở nucleic bổ sung cho đoạn DNA. Phiên mã tiếp theo xảy ra trong nhân ở tất cả các sinh vật nhân chuẩn, bao gồm cả con người, trong khi quá trình dịch mã tiếp theo, quá trình dịch mã mRNA… Phiên âm: Chức năng, Nhiệm vụ, Vai trò & Bệnh tật

Bản dịch: Chức năng, Nhiệm vụ, Vai trò & Bệnh tật

Dịch thuật là bước cuối cùng trong quá trình hiện thực hóa thông tin di truyền. RNA vận chuyển (tRNA) dịch các sợi RNA thông tin (mRNA) thành chuỗi protein trong quá trình này. Lỗi trong bản dịch này còn được gọi là đột biến. Dịch là gì? Dịch mã là quá trình chuyển mã di truyền thành các chuỗi protein. Trong quá trình dịch mã, mRNA là… Bản dịch: Chức năng, Nhiệm vụ, Vai trò & Bệnh tật