Dasabuvir

Sản phẩm Dasabuvir được bán trên thị trường ở dạng viên nén bao phim. Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào năm 2014 (Exviera). Cấu trúc và tính chất Dasabuvir (C26H27N3O5S, Mr = 493.6 g / mol) có cấu trúc phi nucleoside. Nó tồn tại trong thuốc dưới dạng muối natri và dạng monohydrat. Tác dụng Dasabuvir (ATC J05AX16) có đặc tính kháng virus. Cac hiệu ưng … Tìm hiểu thêm